مسئول میراث فرهنگی شهرستان درمیان:
مسئول میراث فرهنگی شهرستان درمیان گفت: تا کنون تعداد آثارملی ثبت شده این شهرستان 83 تا و حدود 250 اثر در سطح شهرستان شناسایی شده است.
روستای مسک؛
رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان درمیان از آثار تاریخی روستای مسک بازدید کرد.
آثار و ابنیه‌ی تاریخی روستای مسک درمیان
  آثاری که با بی مهری ها رو به نابودی است.
اشتراک در آثار تاریخی