۵ دی ماه؛
۵ دی ماه سالروز وقوع زلزله بم، روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده است.
اشتراک در ۵دی