مرگ خاموشی به نام خشکسالی!
تب تند خشکسالی در استان فروکش نمی‌کند/ سریال قهر طبیعت در خراسان‌جنوبی
گزارش خبری؛
ی آبی در روستاهای درمیان جمعیت این روستا را به نصف رساند این در حالی است که مردم برای محقق شدن وعده آبرسانی دو ماه دیگر هم تحمل کنند.
اشتراک در کم آبی