مسئول میراث فرهنگی درمیان:
مسئول میراث فرهنگی درمیان: بخشی از دیوار قلعه فورگ که بارش باران و زلزله 2 ریشتری در شهرستان درمیان، سبب ترک خوردن و مرطوب شدن مصالح آن شد و به علت قدمت زیاد ، ریزش کرده بود مورد مرمت قرار گرفت.
مسؤول نمایندگی میراث فرهنگی درمیان خبر داد
مسؤول نمایندگی میراث فرهنگی درمیان از آغاز فصل اول مرمت و احیاء قلعه اره فورگ درمیان خبر داد.
اشتراک در مسئول میراث فرهنگی درمیان