امام جمعه اسدیه:
وحدت درمیان - امام جمعه اسدیه با بیان اینکه نظام بانکی یک معضل برای این انقلاب می باشد گفت : مردم به بانک ها بی اعتنایی کنند و از گذاشتن پولشان در درون بانک ها خودداری کنند.
خطیب جمعه اسدیه :
امام جمعه اسدیه گفت: دغدغه اصلی مسئولان جامعه با توجه به شرایط فعلی کشور حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
اشتراک در خطیب جمعه