مولوی سید مومن موسوی:
مولوی سید مومن موسوی با بیان اینکه مسلمانان از وحدت، قدرت بدست می آورند، گفت: تفرقه تضعیف قدرت مسلمانان را در پی خواهد داشت و به دشمانان اسلام قدرت می بخشد.
اشتراک در تفرقه بین مسلمین دشمنان اسلام را قدرتمند خواهد کرد