گزارش مردمی؛
مشکل بی آبی امان مردم را بریده، اظهارات عجیب مسئولان برای آبرسانی رنجی مضاعف بر مشکلات مردم شده است.
اشتراک در بی آبی، کلاته نظر، وعده، آبرسانی، وحدت درمیان