بعد از روزهای تلخ تعطیلی؛
با ورود تیم سرمایه‌گذاری جدید برای کارخانه قند قهستان و تلاش‌های مسئولان خراسان‌ جنوبی امیدواریم کام کارگران با احیای مجدد این کارخانه تعطیل که در این مدت روزگار تلخی را سپری کردند، شیرین و امید در دل خانواده هایشان زنده شود.
اشتراک در امید کارگران