پروژه 12واحدي مسكن معلولين بهزيستي درميان با حضور استاندار خراسان جنوبي،نماینده مردم شهرستان های بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و تني چند از مديران استاني و شهرستاني مورد بهره برداري قرار گرفت.
اشتراک در افتتاح پروژه های درمیان با حضور استاندار